Sunday, May 12, 2013


خواست برگزاری انتخابات آزاد مطابق با موازین دموکراتیک و جهانی حقوق بشری یکی از اهداف شورای ملی ایران میباشد

سر دبیر ۲:۱۶ ب.ظ ۳
با توجه به شرایط خفقان و سرکوب موجود در داخل کشور و نبود امکان مبارزه علنی با رژیم حاکم در میهنمان و همچنین نبود فضای لازم جهت شرکت همه نیروهای سیاسی موجود در روند انتخاباتی سالم و دموکرات، کنشگران سیاسی برونمرز بر این بر آمدند که با اتحاد عمل و تشکیل شورای ملی ایران سیاستی متحد را در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی پیش گیرند. انحلال نظام جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی دمکرات سکولار بر پایه حاکمیت ملت ایران با اجماع همه نیروهای خواهان آزادی و انحلال طلب بر اساس فصل مشترک ها و اتخاذ سیاستهای مطابق با خواسته های مردم ایران امکان پذیر خواهد بود.
نیروهای تشکیل دهنده شورای ملی ایران از هیچگونه تلاشی در ابعاد داخلی‌ و خارجی‌ دریغ نخواهند نمود و از آنجا که خواست و مطالبات جامعه کنونی بر پایه مساوات، برابری و اجرای عدالت اجتماعی نهادینه میگردد، در نتیجه تناقض موجود در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌ آن از یک سو و عدم اجرای هرگونه انتخابات آزاد و تحت نظارت نهاد‌های ذیصلاح بین المللی با توصل و بر شمردن آرای واقعی‌ مردم از سوی دیگر سبب میگردد تا خواست برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم و همچنین تحریم انتصابات رژیم جمهوری اسلامی با خواست گذر از این نظام و به جریان در آمدن مبارزات مدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شورای ملی‌ ایران و همه زیر مجموعه‌های همراه آن به هیچ وجه به مفهوم تشکیل ساختار دولت درتبعید یا مجلس مؤسسان نبوده بلکه تنها وظیفه این نهاد سیاسی گردآوری همه سازمان‌ها و نیرهای سیاسی مختلف که خواهان عبور از این رژیم هستند و جایی‌ برای اصلاح و ترمیم این نظام دیگر نمی‌بینند، می‌باشد.
این حرکت سیاسی فراگیر با توجه به ازدیاد نیرو از لحاظ کمی‌ و افزایش توانایی‌‌های خود از لحاظ کیفی تنها جهت استقرار سامانه ای سکولار دمکرات فارغ از انتخاب نوع نظام آن به توسط مردم ایران پای صندوق‌های رای حمایت و تلاش‌های خود را ادامه میدهد و سیاست‌های خود را برای رسیدن به این اهداف با تکیه بر نیروی فراگیر مردمی اتخاذ مینمایید.
هدف محوری نیروهای گرد آمده در نخستین نشست شورای ملی ایران در پاریس علاوه بر تحقق بخشیدن به شکل حقوقی این نهاد سیاسی، اجماع بر اتخاذ استراتژی هماهنگ و کار آمد جهت مقابله با سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی و بهره وری از نقاط ضعف آن در ایجاد انسجام هر چه بیشتر میان نیروهای آزادیخواها و انحلال طلب میباشد.
خواست و مطالبه بخش عظیمی از نیروهای اپوزیسیون و مردم ایران برخورداری از حق انتخابات آزاد و فراهم آمدن شرایط لازم جهت برگزاری سالم و عادلانه تحت نظارت نهاد های بین المللی است.
ازینرو یکی از عمده ترین سیاستهایی که شورای ملی ایران در همگامی با مطالبات درونمرز برگزیده خواست برگزاری انتخابات آزاد بر پایه پذیرش مصوبه کنوانسیون ۱۵۴ بین المجالس و ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر تحت نظارت نهاد های بیطرف بین المللی میباشد.
 برگزاری انتخابات آزاد که شورای ملی ایران خواستار آن میباشد از ویژگی های عمده زیر برخوردار است؛ 
- آزاد به مفهوم امکان مشارکت همه نیروهای سیاسی باورمند به اصول دموکراسی و موازین حقوق بشر
- حاکم بودن فضای سالم اجرایی بنحوی که احزاب سیاسی بتوانند با آزادی و احترام به نظم عمومی و قوانین تصویب شده انتخاباتی به تبلیغات خود پرداخته و از سلامت نتایج آراء با نظارت نهادهای ناظر بین المللی برخوردار باشند.
- این انتخابات آزاد، حق تعیین سرنوشت را به مشارکت مردمی سپرده و آنان را جهت مشارکت در تعیین سرنوشت خود و آینده کشور دخیل و سهیم نماید.
در شورای ملی ایران اتخاذ سیاست انتخابات آزاد جهت تحقق اهداف آن بر دو اصل مشخص بنا نهاده شده؛
- این حرکت و خواست میبایست از بطن جامعه شکل بگیرد بنحوی که پایه های دموکرات و پذیرش اصل پلورالیسم روح این خواست را تشکیل و تداوم بخشد و معرف شدن آنرا به دنیای غرب در بر داشته باشد.
- آغاز دیالوگ با کشور های غربی و نهاد های بین المللی جهت اعلام همکاری با آنها در تعیین سیاستهای راهبردی و کارآمد در مقابه با بحرانهایی که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و در رویارویی با مبارزات مردم ایران می آفریند.
بخش مهم دیگری از مسولیتهای شورای ملی ایران ارتباط با جامعه درونمرز، شناسایی و کانالیزه نمودن پتانسیلهای موجود در نیروهای درونمرز میباشد.
خواست تحریم انتصابات رژیم جمهوری اسلامی اگرچه خواستی بحق از سوی جامعه ایران است اما از آنجاکه سردمداران جمهوری اسلامی همواره نتایج آراء را به منافع خود اعلام نموده و از این طریق قدرت کاذب را در حیطه اختیار خود نگاه میدارند، این خواست بحق به تنهایی نمیتواند شرط کافی    جهت تحقق مطالبات جامعه ایران و بازپسگیری حق تعیین سرنوشت مردم ایران به اختیار و اراده خود آنان باشد. بر این اساس خواست تحریم انتخابات و خالی نمودن صحنه نمایش انتصابات جمهوری اسلامی کافی نبوده و این خواست میباید در مرحله عملی و اجرایی با آغاز مبارزات گسترده مدنی و شکلگیری اعتصابات و بهم پیوستن اقشار مختلف جامعه توام باشد تا نمود روشنی از مبارزات را به جامعه جهانی انعکاس بخشد.
  تشکیل شورای ملی‌ ایرانیان بیشک بعنوان اهرمی موثر در مقابل جنایت جمهوری اسلامی و تهدید حملهٔ نظامی از طرف غرب بر شمرد میشود
 سالیان است که جمهوری اسلامی براساس ایجاد تفرقه و کاشتن تخم نفاق و دشمنی قادر به تضعیف نیروهای مبارز از طیفهای مختلف بوده، بیشک تشکیل اتحادی فراگیر در مسیر آزادی ایران و حضور همه نیروهای سیاسی با اندیشه برکناری این رژیم، پاسخ محکم و قاطی به حکومت جمهوری اسلامی خواهد داد و این مهم را به وی تاکید خواهد نمود که پایان عمراین رژیم سر رسیده و این شورا با
همراهی مردمی آمده تا یکبار برای همیشه خط پایانی بر دهه ها جنایت و کشتار باشد.
 تنها چنین شورای واحدیست که توان جلب توجه دولتهای دیگر را خواهد داشت و آنان را به گفتگو پیرامون شرایط ایران و لزوم حمایت جهانیان از این بدیل سیاسی دعوت خواهد نمود. به این شکل دولتمردان دیگر کشورها از خواسته های امروز مردم ایران و انتخاب سیاسی آنان بدرستی و در یک صدایی پیامی که این شورا گوینده آنست، آگاهی خواهند یافت و سیاستهای بهتر و هدفمندتری را در رویاریی خود با رژیم جمهوری اسلامی برخواهند گزید. همچنین بر این مهم توجه خواهند نمود که با حمایت از مطالبات مردم ایران، آنان ملزم به صرف هزینه های بسیار و جنگ آفرینی نبوده و از مسیر انسان دوستانه ای میتوانند مردم ایران را در بیرون راندن این رژیم و بدستگیری سرنوشت خویش یاری رسانند.  
همسویی و اتحاد عمل در میان نیروهای آزادیخواه تحت عنوان شورای ملی ایران بعنوان یک بدیل سیاسی با هدف آغازین برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه  بی‌شک نقطهٔ اعطفی ثبت شده در کارنامه اپوزیسیون خواهد بود
  پاینده ایران
nima-s-

No comments: